©TeleComputer

Instuderingsfrågor 2

  

1.

Olika dokument i ett inköp

Förfrågan, anbud (offert), beställning (order), best.erkännande, följesedel, faktura (räkning)

2.

Definiera Fast kostnad

 

Kostnad som inte påverkas av volymökning

3.

Definiera Break-even

Den volym vid vilken företagens intäkter är lika stora som kostnaderna (vinst=0)

4.

Definiera Ingående varukostnad

Fakturakostnad+hemtagningskostnader

5.

Genomsnittsförbrukning=100 st/dag, anskaffningstid=4 veckor, buffertlager=100 Vad blir Beställningspunkten ?

(Förbrukning per tidsenhet) * anskaffningstid + buffert

100*5*4 + 100 = 2100 st

6.

Definiera Marginal och Bruttovinst

Förs.pris minus ingående varukostnad

7.

F-pris=20 kr ing.varukostnad=5 kr vad blir

a)    Marginalprocenten

b)    Påläggsprocenten

a)    15/20= 75%

b)    15/5  = 300%

8.

Hur stor är Momsen i allmänhet

25 %

9.

Vad menas med Baklängesmoms

Den procentsats som ligger till grund för uträkning av momsen med fakturakostnad inkl. moms som grund

10.

Definiera TB (TäckningsBidrag)

Pris/styck-Rörlig kostnad/styck

11.

Vad menas med Break-even

Den volym vid vilken företagets intäkter är lika stora som kostnaderna (vinsten=0)

12.

Vad menas med Koncern

Moderbolag+dotterbolag

13.

Ge exempel på några Butgetar

Försäljnings- Inköps- Personal- Likviditets-Balans- Resultatbudget

14.

Vad betyder Budget

Ekonomisk plan

15.

Vad visas på balansräkningens debetsida

Tillgångar: Kassa, PG, BG, Inventarier, Kundfordringar, Anläggningstillgångar

16.

Vad visas på balansräkningens kreditsida

Skulder: Eget kapital, Banklån, Leverantörsskulder, Vinst

 

© telecomputer cru-04